Technologická agentura ČR (TAČR)

Realizace: 2015 – 2020

Budget: 300 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem zakázky bylo vypracování Studie proveditelnosti pro určení metodiky vhodného způsobu úpravy grafitu při plánovaném obnovení těžby v lokalitě Český Krumlov, Lazec a Bica. Předpokládaná roční těžba byla stanovena na 50 000 t/rok. Návrh technologie zpracování grafitové rudy je vypracován na základě laboratorních rozborů a testů provedených na vzorcích odebraných v místě předpokládané těžby v úzké spolupráci s laboratoří VŠB TU Ostrava.

V rámci studie byl vypracován podrobný návrh technologické linky, vč. návrhu strojů, zařízení a dispozičního uspořádání. Rovněž byl proveden dispoziční návrh všech objektů zpracovatelského závodu. Byl proveden odborný odhad investičních a provozních nákladů a návrh počtu nově vytvořených pracovních míst.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 30 t/h
  • Dopravovaný materiál – grafit

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování studie proveditelnosti