Divize je zaměřena na dopravu a manipulaci s materiálem pro elektrárny, teplárny, koksovny, papírny a další. Pro tyto provozy řešíme skládky, skladovací komplexy, třídírny a drtírny. Zabýváme se řešením poruch toku materiálu na dopravní trase a v zásobnících pomocí aktivních a pasivních prvků. Nabízíme řešení problémů s přechodem uhelných provozů na alternativní paliva jako např. odpady, biomasu, tuhá alternativní paliva (TAP) apod.

Příjmové místo biomasy

Suché odpopílkování kůrového kotle

Drcení a třídění biopaliva pro K11

Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky, Propojení Aglomerace Sever a Jih

Kotel K14 – Nová doprava energetického uhlí

Usměrnění toku paliva v zásobnících

Míchací centrum na biomasu

Stavba technologie spoluspalování biomasy na kotli K3

Rekonstrukce a modernizace kotelny Kotel K7/K6 – Zauhlování

Rekonstrukce zauhlovacích cest

Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu

V rámci divize pro naše zákazníky řešíme projekty zaměřené na environment, jako například kompostárny a linky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO), aerobní fermentory a boxy EWA, BEWA. Navrhujeme a dodáváme vlastní linky na výrobu paliv z průmyslových odpadů s finálním produktem známým pod názvem EDS (energeticky drcené směsi). Dále nabízíme technologie pro zpracování starých ekologických zátěží. Pro eliminaci prašnosti řešíme plošné postřiky a lokální skrápění otevřených skládek. Aplikace na bázi jemné vodní mlhy je možné využít pro snížení prašnosti při vykládce železničních vozů. Zpracováváme a dopravujeme kaly z ČOV, které jsou určeny k dalšímu energetickému využití.

Kompostárna Jemnice

Rekonstrukce vodojemu

Biosledge burning – zpracování kalů ČOV

Technologická linka

Biosledge dewatering – odvodnění kalů ČOV

Bezpečnostní úpravy technologie varny dle ATEX

Výroba drcené směsi pro energetické využití – ENERGIT

Protiprašné zařízení – skládka ČSA

Snížení prašnosti vykládky železničních vozů

Kompostárna Pelhřimov

Divize je zaměřena na dodávku technologií pro zpracování nerostných surovin. Zejména černého a hnědého uhlí, grafitu, pyropových písků, břidlice, zlata, železné rudy, magnezitu a dalších surovin. Technologie jsou vždy navrhovány s důrazem na těženou surovinu a lokalitu těžby. Základem správného návrhu jsou požadavky zákazníka, geologický průzkum, laboratorní rozbory a testy. V rámci navrhovaných technologií dodáváme drtírny a třídírny, úpravu suroviny v těžké kapalině, úpravu v hydrocyklonech, flotaci, filtraci, skládky, skladovací komplexy a expedit.

Modernizace úpravny

GO Hyperbarického filtru č. 3

Nová doprava koksového prachu

Modernizace úpravny uhlí na dole Silesia

Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získání kameniva pro stavební účely

Posouzení elektrárny Adularya

Výklop pro vozy FALLS na skládce Stonávka lokalita Darkov

Třídící a výrobní linka energetického uhlí

Linka na výrobu břidlicových písků

Zhodnocení ložiska a návrh upravitelnosti těžené suroviny

Úprava a separace užitkových ložisek grafitu

Linka na separaci granátového písku

Zkušební zařízení pro pohonné jednotky důlní dopravy

Phola Coal Plant – Úpravna uhlí

Pilanesberg Platinum Plant – Úpravna platiny

Douglas – Middelburg Coal Plant – Úpravna uhlí