Divize

ENERGETIKA

Divize je zaměřena na dopravu a manipulaci s materiálem pro elektrárny, teplárny, koksovny, papírny a další. Pro tyto provozy řešíme skládky, skladovací komplexy, třídírny a drtírny. Divize je zaměřena na dopravu a manipulaci s materiálem pro elektrárny, teplárny, koksovny, papírny a další. Pro tyto provozy řešíme skládky, skladovací komplexy, třídírny a drtírny. Zabýváme se řešením poruch toku materiálu na dopravní trase a v zásobnících pomocí aktivních a pasivních prvků. Nabízíme řešení problémů s přechodem uhelných provozů na alternativní paliva jako např. odpady, biomasu, tuhá alternativní paliva (TAP) apod.

 

Divize

ENVIRONMENT

V rámci divize pro naše zákazníky řešíme projekty zaměřené na environment, jako například kompostárny a linky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO), aerobní fermentory EWA a boxy BEWA. V rámci divize pro naše zákazníky řešíme projekty zaměřené na environment, jako například kompostárny a linky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO), aerobní fermentory EWA a boxy BEWA. Navrhujeme a dodáváme vlastní linky na výrobu paliv z průmyslových odpadů s finálním produktem známým pod názvem ENERGIT (drcené směsi pro energetické využití). Dále nabízíme návrh a realizaci technologií pro zpracování starých ekologických zátěží. Pro eliminaci prašnosti řešíme plošné postřiky a lokální skrápění otevřených skládek. Aplikace na bázi jemné vodní mlhy je možné využít pro snížení prašnosti při vykládce železničních vozů. Navrhujeme a realizujeme linky na dopravu kalů z ČOV, které jsou určeny k dalšímu energetickému využití.

 

Divize

ÚPRAVA NEROSTNÝCH SUROVIN

Divize je zaměřena na technologie pro zpracování nerostných surovin. Zejména černého a hnědého uhlí, grafitu, pyropových písků, břidlice, zlata, železné rudy, magnezitu a dalších surovin. Divize je zaměřena na technologie pro zpracování nerostných surovin. Zejména černého a hnědého uhlí, grafitu, pyropových písků, břidlice, zlata, železné rudy, magnezitu a dalších surovin. Technologie jsou vždy navrhovány s důrazem na těženou surovinu a lokalitu těžby. Základem správného návrhu jsou požadavky zákazníka, geologický průzkum, laboratorní rozbory a testy. V rámci navrhovaných technologií dodáváme drtírny a třídírny, úpravu suroviny v těžké kapalině, úpravu v hydrocyklonech, flotaci, filtraci, skládky, skladovací komplexy a expedit.

 

Služby

Projektová činnost

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dodavatelská dokumentace (DD)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (AS BUILT)

Výrobní dokumentace

 • Technologie pro dopravu sypkých hmot
  pásové, redlerové, šnekové, korečkové dopravníky a jiné
 • Technologie pro uvolňování toku paliva
  pasivní prvky, vzduchová děla a mečové trysky
 • Technologie pro snížení prašnosti, utěsnění a odprášení přesypů, mlžení přesypů a postřiky skládek
 • Ocelové konstrukce
 • Kouřovody, spalinovody a potrubní trasy
 • Výsypky a přesypové svodky

Realizace zakázek

 • Realizace investičních celků na klíč
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících technologických linek
 • Engineering staveb
 • Autorský dozor
 • Montážní činnosti

Zakázková výroba

 • Technologie pro dopravu sypkých hmot
  pásové, redlerové, šnekové, korečkové dopravníky a jiné
 • Technologie pro uvolňování toku paliva
  pasivní prvky, vzduchová děla a mečové trysky
 • Technologie pro snížení prašnosti, utěsnění a odprášení přesypů, mlžení přesypů a postřiky skládek
 • Ocelové konstrukce
 • Kouřovody, spalinovody a potrubní trasy
 • Výsypky a přesypové svodky
 • Specializovaná zakázková výroba

Laboratoř a testování

 • Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých materiálů
 • Zajištění specializovaných rozborů vzorků materiálu
 • Testy upravitelnosti

Projektová činnost

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dodavatelská dokumentace (DD)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (AS BUILT)
01

Výrobní dokumentace

 • Technologie pro dopravu sypkých hmot
  pásové, redlerové, šnekové, korečkové dopravníky a jiné
 • Technologie pro uvolňování toku paliva
  pasivní prvky, vzduchová děla a mečové trysky
 • Technologie pro snížení prašnosti
  utěsnění a odprášení přesypů, mlžení přesypů a postřiky skládek
 • Ocelové konstrukce
 • Kouřovody, spalinovody a potrubní trasy
 • Výsypky a přesypové svodky
02

Realizace zakázek

 • Realizace investičních celků na klíč
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících technologických linek
 • Engineering staveb
 • Autorský dozor
 • Montážní činnosti
03

Zakázková výroba

 • Technologie pro dopravu sypkých hmot
  pásové, redlerové, šnekové, korečkové dopravníky a jiné
 • Technologie pro uvolňování toku paliva
  pasivní prvky, vzduchová děla a mečové trysky
 • Technologie pro snížení prašnosti
  utěsnění a odprášení přesypů, mlžení přesypů a postřiky skládek
 • Ocelové konstrukce
 • Kouřovody, spalinovody a potrubní trasy
 • Výsypky a přesypové svodky
 • Specializovaná zakázková výroba
04

Laboratoř a testování

 • Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých materiálů
 • Zajištění specializovaných rozborů vzorků materiálu
 • Testy upravitelnosti
05

Produkty

EWA AEROBNÍ FERMENTOR

 • Zpracování biologicky rozložitelného odpadu
 • Možnost výroby biopaliva nebo kompostu
 • Operační cyklus 96 hodin
 • Integrováno v ISO kontejneru 40“
 • Evropská certifikace EU ETV

Produktový list EWA
Certifikát EU ETV
ES/EU Prohlášení o shodě

produkt ewa

BEWA BOX12

 • Zpracování biologicky rozložitelného odpadu
 • Možnost výroby biopaliva nebo kompostu
 • Operační cyklus 7 – 14 dní
 • Železobetonová konstrukce
 • Varianta průjezdná (24 m) nebo neprůjezdná (12 m)

Produktový list BEWA BOX

produkt bewa

ENERGIT - VÝROBA DRCENÉ SMĚSI PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

 • Zpracování odpadu z automotiv a dalších průmyslových odpadů
 • Výroba TAP k energetickému využití pro cementárny, elektrárny a další energetické provozy
 • Roční produkce 7,6 tis. tun
 • Fyzikálně chemické vlastnosti produktu dle certifikátu

Produktový list ENERGIT
Certifikát ENERGIT

produkt beenergita

DOPRAVA A MANIPULACE SYPKÝCH HMOT

 • Zařízení vhodné pro dopravu sypkých hmot
 • Použití pro vodorovnou, strmou, nebo svislou dopravu
 • Pevné, pojezdné i mobilní provedení konstrukcí
 • Možnost napojení odsávání nebo skrápění

Produktový list Pásové dopravníky
Produktový list Redlerové dopravníky

produkt doprava sypkých hmot

UVOLNĚNÍ TOKU PALIVA

 • Zařízení pro uvolňování toku paliva
 • Aplikace v zásobních a silech

Produktový list Pasivní prvky
Produktový list Mečové trysky
Produktový list Vzduchová děla

produkt uvolnění toku paliva