Divize je zaměřena na dodávku technologií pro zpracování nerostných surovin. Zejména černého a hnědého uhlí, grafitu, pyropových písků, břidlice, zlata, železné rudy, magnezitu a dalších surovin. Technologie jsou vždy navrhovány s důrazem na těženou surovinu a lokalitu těžby. Základem správného návrhu jsou požadavky zákazníka, geologický průzkum, laboratorní rozbory a testy. V rámci navrhovaných technologií dodáváme drtírny a třídírny, úpravu suroviny v těžké kapalině, úpravu v hydrocyklonech, flotaci, filtraci, skládky, skladovací komplexy a expedit.

Modernizace úpravny

GO Hyperbarického filtru č. 3

Nová doprava koksového prachu

Modernizace úpravny uhlí na dole Silesia

Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získání kameniva pro stavební účely

Posouzení elektrárny Adularya

Výklop pro vozy FALLS na skládce Stonávka lokalita Darkov

Třídící a výrobní linka energetického uhlí

Linka na výrobu břidlicových písků

Zhodnocení ložiska a návrh upravitelnosti těžené suroviny

Úprava a separace užitkových ložisek grafitu

Linka na separaci granátového písku

Zkušební zařízení pro pohonné jednotky důlní dopravy

Phola Coal Plant – Úpravna uhlí

Pilanesberg Platinum Plant – Úpravna platiny

Douglas – Middelburg Coal Plant – Úpravna uhlí