Dalkia ČR, a.s., Teplárna Olomouc

Realizace: 2013

Budget: 170 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla instalace technologie spoluspalování biomasy. Spoluspalování biomasy na kotli K3 je součástí komplexního návrhu řešení části spalovacího systému pro spoluspalování černého uhlí a biomasy na práškovém granulačním kotli. Celá koncepce spalování je volena tak, aby spalovací systém kotle při minimalizaci investičních nákladů umožnil celoroční spalování biomasy ve všech provozních režimech mlýnů a dále došlo ke snížení emisí NOx pod stávající úroveň. Tato úprava bude dávat dobré předpoklady pro další primární opatření včetně recirkulace spalin. Spalovací systém je navržen pro spalování biomasy v širším rozsahu kvalitativních znaků, s ohledem na minimalizaci nálepů v kotli a s ohledem na provoz obou mlýnských okruhů (M31, M32). Navržený spalovací systém doplňuje systém spalování, který byl realizován a testován na konci roku 2010 a na začátku 2011 s instalací dvou proudových biomasových hořáků do přední a zadní stěny kotle s bočním přívodem sekundárního vzduchu. Řešení spalování je navrženo tak, aby bylo dosaženo co nejnižších hodnot nedopalu v úletovém popílku a ve škváře.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 250 t/h uhlí, 5 t/h biomasa
  • Dopravovaný materiál – biomasa, energetické uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie šípových shazovacích pluhů, provozního zásobníku, posuvné podlahy Push-floor, šnekových dopravník, dmychadla, filtrační jednotky, směšovacího ejektoru, potrubní trasy a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí