Divize je zaměřena na dopravu a manipulaci s materiálem pro elektrárny, teplárny, koksovny, papírny a další. Pro tyto provozy řešíme skládky, skladovací komplexy, třídírny a drtírny. Zabýváme se řešením poruch toku materiálu na dopravní trase a v zásobnících pomocí aktivních a pasivních prvků. Nabízíme řešení problémů s přechodem uhelných provozů na alternativní paliva jako např. odpady, biomasu, tuhá alternativní paliva (TAP) apod.

Příjmové místo biomasy

Suché odpopílkování kůrového kotle

Drcení a třídění biopaliva pro K11

Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky, Propojení Aglomerace Sever a Jih

Kotel K14 – Nová doprava energetického uhlí

Usměrnění toku paliva v zásobnících

Míchací centrum na biomasu

Stavba technologie spoluspalování biomasy na kotli K3

Rekonstrukce a modernizace kotelny Kotel K7/K6 – Zauhlování

Rekonstrukce zauhlovacích cest

Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu