Příjmové místo biomasy

Suché odpopílkování kůrového kotle

Drcení a třídění biopaliva pro K11

Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky, Propojení Aglomerace Sever a Jih

Kotel K14 – Nová doprava energetického uhlí

Usměrnění toku paliva v zásobnících

Míchací centrum na biomasu

Stavba technologie spoluspalování biomasy na kotli K3

Rekonstrukce a modernizace kotelny Kotel K7/K6 – Zauhlování

Rekonstrukce zauhlovacích cest

Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu