Ekologie v průmyslu a výroba biopaliva

Hermetizace, zatěsnění a skrápění dopravních cest

Prašnost je nežádoucím průvodním jevem dopravy sypkých, případně kusových hmot. Snižování množství prachu, které uniká z dopravních zařízení do okolí, je nutné řešit z hlediska zdravotního, ekologického a také legislativního. Zákonné normy určují limity pro dovolené úniky škodlivin do ovzduší.

Úpravy stávajících technologických a transportních zařízení v souvislosti s Nařízením vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být provedeny odborně a s maximální precizností.

Pracovníci společnosti jsou schopni provést analýzu problému a navrhnout řešení hermetizace a skrápění dopravních cest. Řešení problému zajišťujeme komplexně vč. realizace, zprovoznění a předaní díla konečnému uživateli.

Po realizaci úprav stávajících dopravních cest a přesypů dojde až několikanásobně k poklesu emisních hodnot prašnosti proti původním hodnotám. Zároveň dochází ke zlepšení pracovního prostředí a snížení nákladů na úklid. Prioritním účelem provádění úprav je snížení nebezpečí vzniku výbušného prostředí a minimalizace dopadu prašnosti na lidské zdraví.
Ukázka technického provedení úprav dopravních cest - viz Referenční listina.

Výroba biopaliva v kompostárnách

Ve většině měst je nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (tráva, listí, dřevo, seno, ...) zcela nedostačující. Nejčastěji jsou tyto odpady sbírány a dopraveny k uskladnění na řízené skládce odpadů. Kompostování nabízí alternativu k jejich dalšímu využití a tím i snížení množství odpadů ukládaných na skládku.

Společnost RPS Ostrava, a.s., je ve spolupráci s partnerskými firmami schopna provést ekonomicky výhodný kompletní návrh technologií pro výrobu, dopravu a skladování biopaliva.
Kompostárna vychází z osvědčeného konceptu zpracování kompostu v uzavřených prostorách pomocí aerobních fermentorů. Aerobní fermentory umožňují celkovou zakládku zpracovat cestou řízené, intenzivní, aerobní, termofilní fermentace. Ve fermentorech je možné zpracovávat rovněž veškeré podmíněně patogenních odpady, jakými jsou např. kaly z ČOV (čističky odpadních vod) apod. Fermentory dále umožňují zpracovávat kompostárenskou technologií i odpady dle Nařízení č. 1774/ 2002 Sb. Evropského parlamentu a Rady, kam patří také tzv. vedlejší živočišné odpady.
Výsledným produktem kompostárny je biochemicky stabilizovaný a hygienizovaný výrobek. Technologie umožňuje výrobu kompostu v režimu zákona o hnojivech (organominerální hnojivo), případně v režimu legislativy o obnovitelných zdrojích energie (biomasa - kompost k energetickému využití).

Doprava a skladování biopaliva

V posledních letech se naše společnost intenzivně zabývá řešením problémů a návrhů technologických celků pro skladování a dopravu biopaliva pro stávající i nové energetické zdroje. V referenční listině je řada aplikací, na kterých byla úspěšně realizována doprava biopaliva ze skladky paliva až do provozního zásobníku. Vynášení ze zásobníku je pak řešeno pomocí speciálního systému posuvné podlahy. Navazujícím transportním zařízením je biopalivo dopravováno ke kotli.